El Sanatları

El Sanatları Teknolojisi alanı programı, bireylere öncelikle temel bilimleri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, çağımızın gereği olan güçlü insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterlikleri kazandırmak hedeflenmiştir.
Programın temel amacı, bireylerin temel yeterlikler üzerine temel mesleki bilgi ve becerileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen ve işin her aşamasında kaliteden sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmektir.
El Sanatları Teknolojisi alanının MEGEP kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı
hazırlanması, bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

El Sanatları Teknolojisi alanı programında;
1. El Dokuma,
2. Halı Desinatörlüğü,
3. Dekoratif El Sanatları,
4. El ve Makine Nakışı,
5. Sanayi Nakışı,
6. Dekoratif Ev Tekstili
dalları yer almaktadır.

MEGEP çalışmaları kapsamında sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda, sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve bu meslekler birinci, ikinci ve üçüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler, ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır.
Meslek lisesi düzeyinde El Sanatları Teknolojisi alanı içinde, meslek olarak eğitimi verilmesi gereken, El Dokuma, Halı Desinatörlüğü, Dekoratif El Sanatları, El ve Makine Nakışı, Sanayi Nakışı ve Dekoratif Ev Tekstili olmak üzere altı dal ortaya çıkmıştır.
Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate
alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve işbirliği gerçekleştirilmiştir. Program geliştirme sürecinde sektörde faaliyet gösteren işletmeler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında, el dokuma, halı, turizm, el ve makine nakış, sanayi nakışı sektörünün yaygın olarak bulunduğu illerde, yöresel ve geleneksel ürünlerin yapıldığı bölgelerde anketler uygulanmıştır. Bu anketler sonucunda Türkiye genelinde el dokuma ve nakış sektörünün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar program çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Program geliştirme sürecinin her aşamasında, sektörde çalışan meslek elemanları ve üniversitelerin ilgili alanlarında görevli öğretim üyeleri ile iş birliği yapılmıştır. Firmaların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır.
Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır. Ayrıca bu iş birliği sonunda bu alanda çalışan meslek elemanlarından beklenen yeterlikler tespit edilmiş ve program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu doğrultuda El Sanatları Teknolojisi alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir. El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alan diğer mesleklerde ise sertifika programları ile eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla programda geliştirilen tüm modüllerden sertifika programları hazırlanmış, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikleri kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen El Sanatları Teknolojisi alanı programı, gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla El Sanatları Teknolojisi alanı öğretim programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

EL SANATLARI VE NAKIŞ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
ALANIN TANIMI
El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki
yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. EL DOKUMA
Tanımı: El Dokumacısının yaptığı; İpleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, dokumaya hazırlık yapma, dokuma yapma ve dokumayı bitirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: El dokuma sektöründe el dokumacısı mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. HALI DESİNATÖRLÜĞÜ
Tanımı: Halı desinatörünün yaptığı; halı desenini elde ve bilgisayarda hazırlama ve deseni renklendirme, araç gereçlerini kullanma ve dokuma yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Halı sektöründe halı desinatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3. DEKORATİF EL SANATLARI
Tanımı: Dekoratif el sanatları üreticisinin yaptığı; geleneksel ve yöresel ürün hazırlama, giyim ve ev aksesuarları yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Turistik el sanatları sektöründe dekoratif el sanatları üretimi mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4. EL VE MAKİNE NAKIŞI
Tanımı: El ve Makine nakışçının yaptığı, tekniğe uygun olarak elde ve makinede nakış işleme ve ürünü kullanıma hazır hale getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Nakış sektöründe nakışçısı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
5. SANAYİ NAKIŞI
Tanımı: Sanayi nakışçısının yaptığı, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğe uygun işleme yaparak nakışlı ürün oluşturma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Nakış sektöründe sanayi nakışları mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
6. DEKORATİF EV TEKSTİLİ
Tanımı: Dekoratif ev tekstili üreticisinin yaptığı; evlerde kullanılan tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Dekoratif ev tekstili üreticisi mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI
El Sanatları alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Dokuma fabrikaları,
2. Dokuma ve boya atölyeleri,
3. Halı deseni hazırlayan işletmeler,
4. Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,
5. El halısı dokuyan atölyeler,
6. Sanayi nakışı yapan işletmeler,
7. Desen üretimi yapan işletmeler,
8. Lazerle aplike kesen firmalar,
9. Çeyiz yapan işletmeler,
10. El nakışı üretimi yapan atölyeler,
11. Makine nakışı üretimi yapan atölyeler,
12. Moda evleri,
13. Brode deseni hazırlayan firmalar,
14. Brode nakışı yapan firmalar,
15. Perdeciler,
16. Yorgancılar,
17. Döşemeciler,
18. Mefruşat mağazaları,
19. Ev tekstili işletmeleri,
20. Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.