Halkla İlişkiler Bölümü

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.
Gelişen dünya anlayışı, firmaların artan rekabet koşulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu durum,halkla ilişkiler ajanslarının ve sayısının gün geçtikçe artmasına ya da işletmelerin halkla ilişkiler departmanlarını oluşturma gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen organizasyon hizmetleri ise her alanda ve tüm yaşamın içinde, hem ticari hem de sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır.Ülkemizde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında öğretim programlarının hazırlanarak ygulanmasının, sektörde yıllardır süregelen alanında uzmanlaşmış ara eleman ihtiyacı açısından önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.
MEGEP kapsamında Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında, Halkla İlişkiler, Müşteri Temsilciliği, Kamuoyu araştırmacılığı,Organizasyon Sorumlusu, Fuar sorumlusu dallarında öğretim programları hazırlanmıştır.
MEGEP kapsamında Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı programının azırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile işbirliği içinde çalışılmıştır.

Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, küresel düzeyde değişen pazar, rekabet koşulları ve hızlı teknolojik ilerlemeler nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların rekabet gücünü artırabilmesi için teknolojik gelişmelere göre kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu durum sektörde alanında uzmanlaşmış eleman ihtiyacını artırmaktadır.
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Programında;
1. Halkla İlişkiler,
2. Müşteri Temsilciliği,
3. Kamuoyu Araştırmacılığı,
4. Organizasyon Sorumlusu,
5. Fuar Organizasyonu
dalları yer almaktadır.
Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış,daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin
temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.
Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alış verişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.
Program geliştirme sürecinde üniversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında, meslek elemanlarına anket uygulanmıştır. Anketler sonucunda Türkiye genelinde sektörün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar program çalışmalarının temelini oluşturmuştur.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında, yaygın ve yerel ölçekte faaliyet gösteren halkla ilişkiler ajansları, şirketlerin halkla ilişkiler ve müşteri temsilciliği birimleri, reklam ajansları, kamuoyu ve piyasa araştırma şirketleri,medya takip ajansları, turizm, pazarlama, organizasyon ve fuarcılık firmaları şirketleri, ticaret odaları ile işbirliği yapılmıştır. Bu kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurularak sektör beklentileri programa
yansıtılmıştır.
Meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası standartlar çeşitli araştırmalar sonucunda tespit edilerek, program çalışmalarına aktarılmıştır.
ALANIN TANIMI

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, teknolojik ve toplumsal gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. HALKLA İLİŞKİLER
Tanımı: Halkla ilişkiler elemanının sahip olduğu,kurum ve kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında Halkla ilişkiler mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2.MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ
Tanımı: Müşteri temsilciliği elemanının sahip olduğu,şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan,müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında Müşteri Temsilciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3.KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI
Tanımı: Kamuoyu Araştırmacısının sahip olduğu,sosyal ve ekonomik konularla, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında Kamuoyu Araştırmacılığı mesleğinin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4. ORGANİZASYON SORUMLUSU
Tanımı: Organizasyon sorumlusunun sahip olduğu, organizasyon düzenleme sürecini takip etme, temel düzeyde proje geliştirme, mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında organizasyon sorumlusu mesleğinin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
5. FUAR ORGANİZASYONU
Tanımı: Fuar organizasyon sorumlusunun sahip olduğu, fuar organizasyonu düzenlemek için temel düzeyde araştırma yapma, proje geliştirme, bölgesel özelliklere yönelik olarak çeşitli fuar
organizasyonlarında yürütülen faaliyetleri yerine getirme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında fuar organizasyon sorumlusu mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan
mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajanslarında,
2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümlerinde,
3. Görsel ve işitsel medya kuruluşlarında,
4. Medya takip ajanslarında,
5. Kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde,
6. Reklâm ajanslarında,
7. Haber ajanslarında,
8. Çağrı merkezlerinde,
9. Şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde,
10. Organizasyon ve fuar şirketlerinde,
11. Turizm şirketlerinde,
12. Ticaret odalarında vb. yerlerde çalışabilirler.