Seramik ve Cam Teknolojisi

Seramik ve Cam Teknolojisi alanının MEGEP kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir. MEGEP çalışmaları kapsamında sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda, sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır.

Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı Programında;

1. Çinicilik,
2. Sır Üstü Dekorlama,
3. Alçı Model Kalıp,
4. Tornada Form Şekillendirme,
5. Serbest Seramik Şekillendirme,
6. Cam Şekillendirme,
7. Tezyinat,
8. İndirme,
9. Vitray dalları yer almaktadır.

Program geliştirme sürecinin her aşamasında, seramik fabrikaları, seramik atölyeleri, çini atölyeleri, güzel sanatlar seramik ve cam bölümleri, seramik yüksek okulları öğretim üyeleri ile iş birliği yapılmıştır. Bu firmaların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır.
Bu doğrultuda Seramik ve Cam Teknolojisi alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen Seramik ve Cam Teknolojisi alanı programı gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Seramik ve Cam Teknolojisi alanı öğretim programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
SEKTÖR SERAMİK- CAM SANAYİ
ALAN SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
ALANIN TANIMI
Seramik ve Cam Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
Seramik ve Cam Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. ÇİNİCİLİK
Tanımı: Çinicilik mesleğinin gerektirdiği, Türk süsleme motiflerini çizme, desen oluşturma ve sır altı dekorlama yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Seramik ve Cam Teknolojisi alanında, çinicilik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. ALÇI MODEL KALIP
Tanımı: Alçı model kalıp şekillendirme mesleğinin yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Alçı model kalıp şekillendirme mesleğinin gerektirdiği model tasarlama, şekillendirme ve kalıbını alma mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3.TORNADA FORM ŞEKİLLENDİRME
Tanımı: Tornada form şekillendirme mesleği ile çark tornasında seramik form şekillendirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Tornada form şekillendirme mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4.SIR ÜSTÜ DEKORLAMA
Tanımı: Sır üstü dekorlama mesleğinin gerektirdiği form yapısına ve tekniğine uygun desen hazırlama, farklı tekniklerde sır üstü dekor uygulama, dekor pişirimi yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Sır üstü dekorlama mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
5.SERBEST SERAMİK ŞEKİLLENDİRME
Tanımı: Seramik form tasarımları doğrultusunda, serbest şekillendirme teknikleri ile çeşitli formları şekillendirme, dekorlu-dekorsuz, sırlı-sırsız pişirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır
Amacı: Serbest seramik şekillendirme mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
6. VİTRAY
Tanımı: Cam alanında vitray uygulamaları yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Vitraycı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
7. TEZYİNAT
Tanımı: Cam alanında tezyinat yöntemleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Tezyinatçı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
8. İNDİRME
Tanımı: Cam alanında geleneksel ve çağdaş yaklaşımla cam indirme yöntemleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: İndirmeci mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
9. CAM ŞEKİLLENDİRME
Tanımı: Cam alanında özgün tasarımlarla cam şekillendirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Şekillendirmeci mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Seramik ve Cam Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
Seramik ve Cam Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Seramik fabrikaları (karo, fayans, porselen,sıhhi tesisat, çini)
2. Seramik atölyeleri (çini, alçı kalıp, serigrafi, sır üstü dekorlama, seramik döküm, sanat atölyeleri)
3. Cam fabrikaları
4. Cam atölyeleri (vitray atölyeleri, tezyinat atölyeleri, cam indirme atölyeleri, sıcak cam şekillendirme atölyeleri) vb. yerlerde çalışabilirler.